Posts tagged with: Wisdom

Jumangba Tol∙asa!

An·senggipa songjinmarangchi songree nina skama? Gipinrangni nok namnamako rike donga gita rikpana skama? Gipinrang gita tangka bang·e man·e janggi tange nina skama? Gipinrang gita namnama nomil-panterangko man·e donge nina skama?...... Read More

Chadamben’ Sal aro Cholrang

If you can’t make it good, at least make it look good (—Bill Gates) . Nang∙ni janggi tanganiko dingtanganiona ra∙bagipako na∙aba basena gualnabe. Chang∙sao na∙a an∙tangni attitudeko dingtangatahaode, nang∙ni sepango...... Read More

Antlion and Red Poisonous Ant

Antlion insect always likes to make holes in dry-land dust and is found to have in them, because they can’t make a narrow hole in hard dry-land. She prefers to...... Read More

Contact Us

en_USEnglish